Chwarel Llechwedd

Mae ymweliad â chwarel Llechwedd ym Mlaenau Ffestiniog yn un bythgofiadwy. Nid yn unig oherwydd ei leoliad unigryw yng nghanol mynyddoedd llechi trawiadol Blaenau Ffestiniog ond hefyd oherwydd y profiadau a gewch yn ystod yr ymweliad. Cewch eich hebrwng ar drân tanddaearol i grombil y mynydd a�ch tywys o amgylch yr ogofau tanddaearol. Ar ddiwedd eich ymweliad, cewch y cyfle i weld sut oedd y chwarelwyr yn byw yn y pentref sydd wedi ei adnewyddu i ddangos sut oedd bywyd tra roedd y diwydiant llechi yn ei anterth.


Y Lôn Goed

Beth am daith gerdded yn yr ardal "sydd rhwng dwy afon yn Rhoslan" a fu'n gymaint o ysbrydoliaeth i R Williams Parry?


Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd

Mae Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd yn cynnig gweithdai a chyrsiau ysgrifennu i grwpiau o ysgolion. Gallwn drefnu gweithdai gyda beirdd a llenorion enwog a fyddai'n cyd-fynd gyda�ch ymweliadau yn yr ardal, megis gweithdy ar waith R Williams Parry neu T H Parry Williams er enghraifft


Llanfairpwllwyngyllgogerych...!

Fe fyddai'n bosib cyfuno eich ymweliad ag Ynys Môn gyda gwibdaith i bentref Llanfair Pwll i weld yr orsaf drên byd enwog sydd a'r enw hiraf yn y byd.


Porthaethwy - Ymweld â set Rownd a Rownd

Caiff y gyfres deledu boblogaidd Rownd a Rownd ei ffilmio ym Mhorthaethwy, Ynys Môn. Mae'n bosib ymweld â set y rhaglen ar lannau'r Fenai i weld sut ac ym mhle y caiff y rhaglen ei chreu. Pwy a wyr, efallai y gwelwch ambell i seren deledu yn ystod eich ymweliad!


Castell Caernarfon

Castell Caernarfon yw un o'r cestyll mwyaf yng "nghylch haearn" Brenin Edward I sydd yn amgylchynu Eryri. Yn ystod eich ymweliad cewch eich tywys o amgylch y castell a chyfle i wylio ffilm am hanes y castell a choncwest Edward I yng Ngwynedd. Neu beth am daith o amgylch holl gestyll y gogledd gan gychwyn yng nghaer enwog Harlech gan ymweld â phob un o gestyll y "cylch haearn"? : Caernarfon, Biwmares a Chonwy.


Tŷ Lloyd George

Magwyd David Lloyd George, Prif Weinidog Prydain yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, a'r unig Gymro sydd erioed wedi byw yn Number 10, yn Llanystumdwy, ger Cricieth. Gellir ymweld â thy ei blentyndod a chael eich tywys yn àl dros ganrif, gwisgo dillad y cyfnod a dysgu am fywyd ar droad y ganrif ddiwethaf.


Ynys Enlli

Saif Ynys Enlli tua thri chilomedr ar draws Swnt Enlli o Benrhyn Llyn yng Ngogledd Cymru. Mae Enlli yn nodedig fel cyrchfan pererinion ers dyddiau cynnar Cristnogaeth, ond mae arwyddion aneddiadau ar yr ynys sy'n dyddio o gyfnodau cynt. Daeth yn fan pwysig i'r Eglwys Gristnogol Geltaidd gan ddenu mynaich defodol, a chredir mai Sant Cadfan a ddechreuodd adeiladu'r mynachdy yn y chweched ganrif. Erbyn heddiw, mae'r ynys yn berchen i Ymddiriedolaeth Enlli ac yn llecyn perffaith i wylio bywyd gwyllt gan gynnwys adar a hyd yn oed morloi!


Nant Gwrtheyrn

Canolfan yn arbenigo mewn cyrsiau preswyl Cymraeg a chyrsiau treftadaeth Cymru yw Nant Gwrtheyrn. Mae'n bosib rhentu bythynnod yn y ganolfan ac mae croeso bob amser i ymwelwyr ddod i fwynhau'r dyffryn cyfan gan gynnwys y Ganolfan Dreftadaeth, siop, bwyty a'r traeth hudolus.


Beddgelert

Mae pentref prydferth Beddgelert yng nghanol mynyddoedd Eryri ac wedi ei llwyr amgylchynu gyda mynyddoedd. Mae'r pentref yn cymryd ei enw o chwedl Gelert, sef ci Llywelyn Fawr. Yn ôl y chwedl, un dydd aeth Llywelyn i hela gan adael ei fab yng ngofal ei gi ffyddlon, Gelert. Pan ddychwelodd cafodd ei groesawu gan Gelert a oedd â gwaed drosto. Gwelodd crud ei fab wedi ei droi wyneb i waered a'r blancedi wedi eu gorchuddio mewn gwaed a dim golwg o'i fab. Gan feddwl y gwaethaf, lladdodd Llywelyn y ci. Wrth i Gelert farw, clywodd swn ei fab yn crio. Pan aeth draw at y crud, gwelodd bod ei fab yn ddiogel oddi tano a blaidd mawr wrth ei ochr odd wedi cael ei ladd gan Gelert i achub y baban. Yn llawn galar am ei gi ffyddlon, claddodd Llewelyn Gelert mewn cae wrth ymyl ei dy, a gosod carreg ar y bedd. Gellir ymweld â'r bedd yma hyd heddiw ychydig y tu allan i'r pentref. Mae Beddgelert hefyd yn fan cychwyn gwych ar gyfer teithiau cerdded yn yr ardal


Bedd Siwan

Cododd y Tywysog Llywelyn ap Iorwerth (Llywelyn Fawr) fynachlog yn Llan-faes er anrhydedd i'w wraig Siwan, merch y brenin John o Loegr, ar ôl iddi farw yn 1237. Yn ddiweddarach symudwyd beddrod Siwan i eglwys Biwmares ble mae o heddiw.


Rheilffordd Ffestiniog

Mae taith ar y rheilffordd hon yn gyfle gwych i ddangos effaith y diwydiant llechi yn yr ardal. Mae'r daith yn cychwyn o'r orsaf ym Mhorthmadog, tref a ddatblygodd ar ddechrau'r 19eg Ganrif wedi i Alexander William Madocks adeiladu morglawdd y Cob. Cyn i'r morglawdd gael ei godi, roedd croesi'r corsydd a'r dolydd rhwng Porthmadog a Phenrhyndeudraeth, ardal a elwir Y Traeth Mawr, yn waith anodd a pheryglus. Adeiladwyd y Cob er mwyn hwyluso'r daith ar draws Y Traeth Mawr a galluogi i Borthmadog ddatblygu'n dref a phorthladd pwysig yn yr ardal. Hwylusodd hyn hefyd gludiant glo i lawr o Flaenau Ffestiniog i Borthmadog ac i weddill y byd.


Cae'r Gors

Gannwyd a magwyd Kate Roberts ym mhentref Rhosgadfan, ar gyrion ardal Dyffryn Nantlle a mynyddoedd Eryri a thafliad carreg o dref Caernarfon, a hynny ar droad yr ugeinfed ganrif, pan oedd y chwareli llechi yn eu hanterth. Er iddi symud i ffwrdd o'r ardal, ac ymgartrefu yn y pen draw yn Ninbych, fe arhosodd ardal ei phlentyndod yn agos iawn i'w chalon a bu'n ysbrydoliaeth gyson iddi drwy gydol ei gyrfa lenyddol. Yn ddiweddar, derbyniodd Cae'r Gors nawdd gan Gronfa Treftadaeth y Loteri i ddatblygu ty genedigol Kate Roberts yn Rhosgadfan a�i wneud yn Ganolfan Treftadaeth. Mi fydd y Ganolfan yn agor ym mis Mai 2007.


Trên o Gaernarfon i Ryd Ddu

Mae'r siwrnai trên anhygoel hon yn rhedeg o Gastell Caernarfon yr holl ffordd i fyny'r dyffryn i droed yr Wyddfa yn Rhyd Ddu. Cewch eich cludo mewn trên traddodiadol ar hyd Rheilffordd Ucheldir Cymru sydd yn ymlwybro trwy fro T H Parry-Williams ble gwelwch y tirlun moel, mynyddig a fu'n ysbrydoliaeth iddo fel bardd.


Yr Ysgwrn

Dyma gartref genedigol Ellis Humphrey Evans, sef y prifardd Hedd Wyn. Enillodd gadair Eisteddfod Genedlaethol Penbedw am ei awdl "Yr Arwr", er iddo gael ei ladd chwe mis ynghynt mewn brwydyr yn ardal Ypres. Pan gyhoeddwyd ei fod wedi'i ladd yn y frwydr honno gorchuddiwyd y gadair â llen ddu. Dyna pam y cyfeirir at yr eisteddfod honno fel Eisteddfod y Gadair Ddu. Mae'r gadair i'w gweld hyd heddiw yn y ffermdy.


Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru Caerllion

  Caerllion oedd un o ddim ond tair caer barhaol ym Mhrydain yn oes y Rhufeiniaid, a hi oedd cadarnle bellaf yr Ymerodraeth Rufeinig. Lleolir yr amgueddfa yn yr hyn sy'n weddill o'r gaer, sy'n cynnwys yr amffitheatr fwyaf cyflawn ym Mhrydain, a'r unig weddillion o farics y Lleng Rufeinig yn Ewrop. Yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru byddwch yn dysgu pam fod y Rhufeiniaid yn rym mor effeithiol a sut y bu iddyn nhw ddylanwadu cymaint ar y byd cyfoes. Byddwch yn gweld casgliad mawr o eitemau sy'n dangos arferion byw, ymladd, addoli a marw'r Rhufeiniaid.

   

  Cyfunwch y daith hon gydag ymweliad â Sba Caerfaddon (tua ¾ awr o safle Caerllion) er mwyn cael profiad cyfoes o drochi a hamdden yn oes y Rhufeiniaid


  Cosmeston

  Saif Llyn a Pharc Gwledig Cosmeston ar hen chwarel, ac mae amrywiaeth o fywyd gwyllt yn byw ymhob rhan o'r parc. Mae rhai mannau wedi eu henwi yn ardaloedd cadwraeth arbennig er mwyn diogelu'r anifeiliaid a'r planhigion prin sydd yno. Cafodd y parc ei gynllunio fel bod pobl yn gallu darganfod pethau newydd a mwynhau cefn gwlad. Mae pentref canoloesol Cosmeston hefyd yn rhan o'r parc ac mae'n ail-gread byw o'r pentref a fyddai wedi bod yno yn y 14eg Ganrif. Mae yno adeiladau o'r Canol Oesoedd, gerddi, bridiau prin ac amgueddfa fach. Mae digwyddiadau arbennig yn cael eu cynnal drwy'r flwyddyn. Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth.


  Big Pit: Amgueddfa Lofaol Cymru

  Mae pwll Big Pit ar gyrion Blaenafon, tref a oedd yn hollbwysig yn ystod y Chwyldro Diwydiannol. Gyda'r Chwyldro, trawsnewidiwyd tirlun, diwylliant a chymdeithas yng Nghymru, gweddill Prydain a'r byd. Mae'r ymweliad yn dechrau gyda thaith 300 troedfedd (90m) i lawr y siafft yn y gawell yng nghwmni glowr profiadol. Mae'r ymweliad hefyd yn cynnwys adeiladau gwreiddiol 'Big Pit', gan gynnwys Baddonau Pen y Pwll, yr Efail a'r Stablau. Mae cyflwyniad clyweledol diddorol yn disgrifio bywyd fel glowr ac yn dangos y dulliau gwahanol o gloddio am lo dros yr oesoedd.

  Hyd yr ymweliad: 3-4 awr

  Nodyn pwysig: Mae'n rhaid i ddisgyblion fod dros bump oed ac yn fetr o daldra er mwyn cael mynd o dan y ddaear.


  Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru

  Dyma un o amgueddfeydd awyr agored gorau Ewrop a dyma'r atyniad treftadaeth mwyaf poblogaidd Cymru. Mae'r amgueddfa'n dangos sut y bu pobl Cymru yn byw, yn gweithio ac yn hamddena dros y 500 mlynedd diwethaf. Mae dros 40 o adeiladau gwreiddiol ar y safle can erw, ac maent wedi dod yma o bob cwr o Gymru. Mae'r adeiladau'n cynnwys ysgol, capel a Sefydliad y Gweithwyr. Mae yma hefyd nifer o weithdai ble gellir gweld crefftwyr traddodiadol wrth eu gwaith ac yn gwerthu eu cynnyrch i'r cyhoedd. Tu mewn i rai o'r adeiladau mae arddangosfeydd yn dangos dillad, bywyd bob dydd ac offer ffermio. Mae bridiau cynhenid o dda byw i'w gweld yn y caeau ac ar fuarth y fferm. Dyma gyfle gwych i ddysgu am dreftadaeth a diwylliant cyfoethog Cymru. Mae'r crefftwyr ac aelodau staff yr Amgueddfa'n siarad Cymraeg.


  Cadeirlan Llandaf

  Mae'n werth ymweld â'r eglwys gadeiriol odidog hon i'r gogledd o'r ddinas. Gallwch eistedd ar y glaswellt yng nghanol y pentref ac arlunio, neu fynd i mewn i'r eglwys gadeiriol ac edrych ar yr amrywiaeth o waith celf, gan gynnwys Had Dafydd gan Rossetti a cherflun alwminiwm trawiadol Syr Jacob Epstein o'r Iesu.


  BBC Cymru

  Bydd eich taith o amgylch Canolfan BBC Cymru yn para tua 1.5 awr. Bydd tywysydd gwybodus yn mynd â chi i'r stiwdios teledu a radio ac ar hyd strydoedd enwog Pobol y Cwm, gan ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi am yr hyn sy'n digwydd y tu ôl i'r llenni. Hwyrach y byddwch yn ddigon ffodus i weld ambell seren deledu!


  Celf Cymreig Modern

  Mae Caerdydd yn gartref i gyfoeth o orielau sy'n arddangos paentiadau, ffotograffau a chrefftau artistiaid ifanc addawol o Gymru. Gallai taith i Gaerdydd gyda'ch grŵp celf gynnwys ymweliad ag oriel Canolfan Gelfyddydau'r Chapter, Crefft yn y Bae, Oriel G8 neu gyntedd Neuadd Dewi Sant sy'n cynnal cystadleuaeth flynyddol i anrhydeddu'r arlunydd gorau yng Nghymru.


  Castell Caerdydd

  Mae Castell Caerdydd yn un o brif atyniadau canol y ddinas, ac wrth fynd ar daith o'i amgylch byddwch yn dod i ddeall sut mae wedi dylanwadu ar hanes Caerdydd.

  Os yw eich grŵp yn astudio'r cyfnod Rhufeinig, Normanaidd neu Fictoraidd, mae adran addysg Castell Caerdydd yn darparu ystafelloedd dosbarth ac arteffactau i helpu eich grŵp i astudio gwisgoedd, arfau ac offer tŷ'r cyfnodau hyn yn fanwl. Gall plant iau wisgo dillad gweision y tŷ neu wisgo'r crys mael neu'r helmedau Rhufeinig.

  Mae'r castell yn enghraifft ragorol o ganrifoedd o gynllunio pensaernïol, o'r waliau Rhufeinig, y Tŵr Normanaidd, y ty Sioraidd a Thŵr y Cloc Fictoraidd. Yn ystod y daith fe gewch gyfle i weld enghraifft wych o hoffter pobl o oes Fictoria o ail-greu nodweddion y Canol Oesoedd. Mae tiroedd y castell yn lle gwych i eistedd ac arlunio Tŵr y Cloc, y Tŵr Normanaidd, neu hyd yn oed y peunod!

  Gellir defnyddio canolfan addysg y castell i gynnal gwers arlunio bywyd llonydd, gan fanteisio ar yr arfwisgoedd, y gwisgoedd a'r arfau i ysbrydoli'ch grŵp


  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Saif yr Amgueddfa Genedlaethol yng nghanol Canolfan Ddinesig hyfryd Caerdydd. Mae yno lond gwlad o wahanol arddangosfeydd ar gelf, hanes, hanes Cymru, pensaernïaeth a daeareg yn ogystal â rhaglen o ddigwyddiadau ac arddangosfeydd dros dro. Mae'r oriel ryngweithiol yn cynnig cyfle i chi edrych ar yr hyn sydd ar gael, gofyn cwestiynau a dod o hyd i'r atebion gydag ychydig o help gan aelodau staff yr amgueddfa. Y Byd Naturiol: Dilynwch daith ryfeddol Cymru o ddechrau amser hyd heddiw. Dechreua'r hanes gyda'r glec fawr ac mae'n mynd â chi ar daith 4,600 miliwn o flynyddoedd. Darganfyddwch sut y newidiodd bywyd yng Nghymru, pam fod yma unwaith hinsawdd is-drofannol a pha ddeinosoriaid oedd yn byw yma. Archaeoleg: Darganfyddwch gyfrinachau'n cyndadau, sy'n cynnwys pethau mor amrywiol â hanes y dynion cynharaf oedd yma chwarter miliwn o flynyddoedd yn ôl, hanes Cymru yn ystod cyfnod y Rhufeiniaid a gwrthryfel Owain Glyndwr. Mae eitemau bob dydd a gemwaith hynod gain yn help i chi ddeall hanes Cymru ac i weld cysylltiadau â'r gorffennol. Yr amgylchfyd: Cyfle i weld crwban lledrgefn mwya'r byd a nyth o 55,000 o forgrug deildorrol byw. Mae'r arddangosfa yn gyfle i ystyried ein perthynas ni gyda byd natur a'r effaith y mae pobl yn ei gael ar yr amgylchedd.

  Mae casgliad Celf yr Amgueddfa Genedlaethol yn un o'r goreuon yn Ewrop. Mae'n cynnwys paentiadau, lluniau, cerflunwaith, eitemau arian a cherameg hynod o drawiadol sy'n rhychwantu 500 mlynedd. Mae'r eitemau'n dod o Gymru a thu hwnt, gan gynnwys gweithiau gan Monet, Renoir a Cezanne. Yn wir, mae yma gasgliad heb ei ail o weithiau'r Argraffiadwyr.

  Nodyn pwysig: Mae nifer o orielau ar gau oherwydd gwaith adnewyddu i ddathlu canmlwyddiant yr amgueddfeydd yn 2007. Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth


  Taith o gwmpas Stadiwm y Mileniwm

   Hon fydd uchafbwynt y daith i'r rheiny yn eich plith sy'n hoff o chwaraeon. Wedi cyflwyniad byr ynglŷn â'r stadiwm ei hun, cewch gyfle i weld yr ystafelloedd newid, y cae, ardal y wasg, blychau croesawu a'r bocs brenhinol. Mae'r daith yn para awr ac mae'r ymweliad ar gael yn Gymraeg.


   Canolfan y Ddraig Goch (Red Dragon Centre)

   Mae'r ganolfan hon ym Mae Caerdydd yn lle gwych i dreulio gyda'r nos. Gallwch ddewis rhwng Bowlio 10, chwarae snwcer a gemau eraill, mynd i'r sinema neu gael pryd o fwyd yn un o'r bwytai.


   Taith ar gwch

   Gallwch ymweld â'r ardal o gwmpas Bae Caerdydd ar gwch. Dyma ffordd wych o ddysgu am bensaernïaeth a datblygiad yr ardal, o'i dyddiau fel porthladd rhyngwladol prysur hyd heddiw. Gallwch edmygu'r datblygiadau pensaernïol a ddaeth yn sgil datblygu'r Bae, yn ogystal ag ymweld â'r morglawdd a dysgu am effeithiau'r datblygiad ar yr amgylchedd.


   Canolfan Hanes a Chelfyddydau Trebiwt

   Enw ardal Bae Caerdydd yn wreiddiol oedd Tiger Bay, ac ar un adeg roedd yn gartref i gymuned amlhiliol fwyaf ac enwocaf Ewrop. Mae'r ganolfan wedi bod yn archifo ffotograffau, cyfweliadau fideo a hanesion mewnfudwyr sydd wedi helpu i lunio'r Gymru gyfoes trwy eu cyfraniad i'r diwydiant llongau, y chwyldro diwydiannol a'r ddau ryfel byd. Y nod yw cofnodi hanes y bobl leol ac addysgu'r genhedlaeth nesaf. Gallai ymweliad â'r amgueddfa gynnwys taith ar gwch o amgylch y Bae, taith gerdded o amgylch y Bae, cyfle i ddefnyddio archifau rhyngweithiol yr amgueddfa a sesiwn hanes llafar anffurfiol gyda phobl sydd wedi byw yn Nhre Bute ar hyd eu hoes. Mae'r meysydd o ddiddordeb yn cynnwys hanes, daearyddiaeth, celf, gwyddoniaeth, dinasyddiaeth, cymdeithaseg a datblygu ac adfywio trefol. Mae themâu ar gyfer teithiau cerdded yn cynnwys glan y dŵr, y ganolfan fasnachol Fictoraidd a'r Morglawdd. Mae'r ganolfan yn cynnig sioeau sleidiau hefyd. Mae themâu'n cynnwys 'From Pithead to Pierhead - the story of the Welsh Coal trade', 'Blitz over the Bay - the story of Cardiff docklands at war' a 'The Pierhead Building - the story of Cardiff Bay's icon building.' Ar hyn o bryd mae'r ganolfan yn arddangos 'It's already in the wood' - cerflunwaith Affro-Gymreig Raymond Charles Taylor. Cysylltwch â ni am restr o ddigwyddiadau. Mae amseroedd agor yn amrywio, gan ddibynnu ar natur yr ymweliad.


   Techniquest

   Bydd yr amgueddfa wyddoniaeth ryngweithiol hon yn ennyn chwilfrydedd pawb, gan gynnwys pobl heb ronyn o ddiddordeb mewn gwyddoniaeth. Mae'r amrywiaeth o ymweliadau sydd ar gael wedi eu seilio ar wahanol themâu ac maent yn addas ar gyfer Cyfnodau Allweddol 1 i 4. Mae gweithgareddau hefyd ar gyfer plant iau a disgyblion dros 16. Mae'r arddangosfeydd perthnasol wedi eu dangos yn glir fel bod grwpiau'n gallu dilyn llwybr o gwmpas yr amgueddfa. Mae pob grŵp yn cael cyfle i weld cyflwyniad bywiog yn y Theatr Wyddoniaeth neu'r Planetariwm, wedi ei seilio ar wahanol agweddau o ba bynnag thema ry'ch chi'n ei dewis. Mae hefyd yn bosib mynd ar daith gyffredinol i weld pob dim sydd ar gael. Hyd yr ymweliad : ½ diwrnod


   Canolfan Mileniwm Cymru

   Dyma adeilad modern mwyaf trawiadol Cymru. Mae'r ganolfan yn cynnig rhaglen addysgol o'r radd uchaf, ac mae wedi ei hanelu at ofynion y cwricwlwm ym mhob Cyfnod Allweddol. Gellir trefnu taith dywys o gwmpas yr adeilad yn ogystal â gweithdy a sioe am hanner diwrnod neu ddiwrnod cyfan. Bydd cyfle hefyd i ddisgyblion gael amser i archwilio anturCelf, oriel ryngweithiol y ganolfan. Cliciwch yma i weld rhestr gyflawn o'r gweithdai a'r sioeau cyfredol. Gellir trefnu gweithdy i ddysgu am y pensaer a ddyluniodd y ganolfan a'r bardd a gyfansoddodd yr arysgrif, gweithdy am gerddoriaeth a gwisgoedd cyfnod y Tuduriaid, neu weithdy dylunio eich offeryn eich hun gan ddarganfod synau newydd. Mae pris a hyd yr ymweliad yn amrywio yn ôl yr hyn a ddewiswch. Mae modd hefyd i chi logi ystafell o fewn y ganolfan i fwyta'ch cinio.

   Rhaglenni addysgol ar gyfer lefelau BTEC, GNVQ a Safon Uwch:

   Celfyddydau Perfformio:

   Bydd y grŵp yn cael taith dywys o gwmpas Canolfan Mileniwm Cymru, ac yna sgwrs gydag aelodau staff o'r adrannau Rhaglennu, Marchnata ac Ariannol.

   Astudiaethau Busnes/Twristiaeth a Hamdden:

   Bydd y grŵp yn cael taith dywys o gwmpas Canolfan Mileniwm Cymru cyn cael sgwrs gydag aelodau o staff o'r adrannau Recriwtio, Marchnata a Gwasanaethau Cwsmeriaid.

   Astudiaethau Theatr:

   Cysylltwch â ni i gael manylion am yr hyn sydd ar gael i fyfyrwyr Astudiaethau Theatr gan mai dim ond ar adegau penodol yn y flwyddyn y maen nhw ar gael.

   Daearyddiaeth:

   Diwrnod Daearyddiaeth : Tirwedd y Bae. Cyfle i ddysgu am dirwedd Bae Caerdydd, sy'n prysur newid yn sgil datblygiadau newydd yn yr ardal. Cyfnod Allweddol 1 a 2 - cyfle i weld yr effaith y mae pobl yn ei gael ar yr amgylchedd a pha gynlluniau sydd mewn lle i warchod yr amglychedd yn y dyfodol. Cyfnod Allweddol 3 a 4 - Mae'r gweithdy hwn yn canolbwyntio ar y newid cymdeithasol ac economaidd yn yr ardal, yn ogystal â phrosesau a phroblemau amgylcheddol dynol.


   Senedd Cynulliad Cenedlaethol Cymru

    Saif Senedd newydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Senedd, mewn safle gwych ar lan y dŵr ym Mae Caerdydd, dafliad carreg o Ganolfan y Mileniwm a gweddill atyniadau'r Bae. Cafodd yr adeilad ei gynllunio gyda'r bwriad o adlewyrchu meddylfryd agored a thryloyw. Mae taith dywys o gwmpas yr adeilad yn cynnwys ymweliad â'r Siambr. Gall staff y Cynulliad hefyd drefnu gweithdai a gweithgareddau megis etholiadau ffug yn unol â'r hyn yr hoffech chi ganolbwyntio arno.