Parc Bagatelle

Beth am ddiwrnod llawn hwyl yn y parc hamdden hwn ar thema clowniau? Gallwch fentro ar reidiau dŵr, trenau cyflym a llong fawr sy'n siglo yn ôl ac ymlaen. Mae'r parc yn addas ar gyfer disgyblion iau hyd at flwyddyn 9.


Taith dywys o gwmpas Boulogne

Rydyn ni'n argymell taith gerdded o amgylch hen dref Boulogne gyda'i rhagfuriau canoloesol, strydoedd cobls troellog, castell ac eglwys gadeiriol. Bydd tywysydd yn adrodd hanes difyr y dref brydferth hon yn Saesneg. Mae'r daith yn para awr a hanner.


Chocolaterie

Yn ystod yr ymweliad hwn, cewch ddysgu am y broses o wneud siocled, gan olrhain hanes siocled o'r cychwyn cyntaf, clywed mwy am y rysáit a gweld sut mae'n cael ei wneud â llaw yn y chocolaterie. Ac wrth gwrs, bydd cyfle i brofi'r cynnyrch a phrynu danteithion yn y siop.


Pryd o fwyd yn Boulogne

Ffordd wych o gael hoe a chael blas ar fwyd Ffrengig. Beth am Croque Monsieur neu crêpe sawrus i aros pryd? Y ffefryn lleol yw "le Welsh", fersiwn Ffrainc o'r Welsh rarebit traddodiadol! Beth am berswadio'ch disgyblion i archebu eu bwyd yn Ffrangeg?


Soirée Crêpes

Gallwch ymweld â chaffi Ffrengig lleol nodweddiadol i fwynhau crêpe blasus a chael cyfle i roi cynnig ar wneud eich crêpe eich hun dan lygaid gwyliadwrus y staff. Cyfle heb ei ail i ymarfer eich Ffrangeg a'ch coginio!


Nausicaa

Mae Nausicaa yn lle unigryw lle gallwch ddarganfod bywyd y môr. Mae'n Ganolfan ddifyr, addysgiadol a gwyddonol sy'n canolbwyntio'n bennaf ar y berthynas rhwng Pobl a'r Môr. Nod y ganolfan yw codi ymwybyddiaeth y cyhoedd o bwysigrwydd rheoli'r moroedd a'u hadnoddau.


Fferm laeth

Dyma ffordd wych o gael blas ar fferm go iawn a rhyfeddu at fridiau prin o wartheg a defaid. Mae taith o'r fferm yn cynnwys ymweliad â'r beudy lle caiff y lloi eu bwydo a'r fuches ei godro. Defnyddir technegau modern i brosesu'r cynnyrch. Mae'r ymweliad yn ffordd dda o gyflwyno fferm fodern i'r rhai sy'n anghyfarwydd â'r byd amaeth ac mae'n gyfle i bawb ddysgu am ffermio cynaliadwy. Mae siop y fferm yn gwerthu cynnyrch y fferm yn ogystal â llysiau, cawsiau a chyffeithiau lleol. Gall ymwelwyr flasu llaeth neu iogwrt y fferm neu sudd ffrwythau lleol.


Boulangerie

Dyma gyfle i ymweld â becws traddodiadol i weld sut mae bara poblogaidd Ffrainc fel y baguette a'r pain de campagne yn cael eu crasu. Cewch dreulio amser yn yr hen fecws gyda'i bopty tân coed a gweld teisennau'n cael eu pobi yn y poptai modern. Bydd cyfle i'ch grŵp roi cynnig ar wneud croissants a chael blas ar rai o'r danteithion. (Nodwch nad yw'r ymweliad hwn yn addas ar gyfer pobl ag alergedd difrifol i gnau).


Mont Saint Michel

Mae abaty Mont St Michel ar ynys fechan iawn nepell o'r arfordir, ar y ffin rhwng Normandi a Llydaw. Mynachdy Benedictine oedd yr adeilad pan sefydlwyd ef yn 966 ond wrth i'w bwysigrwydd fel man addoli leihau, defnyddiwyd yr adeilad i amryw o bethau gan gynnwys carchar yn y 18fed a'r 19eg ganrif! Mae gofal am yr adeilad yn nwylo llywodraeth Ffrainc ers 1874. Pan fo'r llanw'n isel, mae modd i ymwelwyr gerdded at yr ynys a dringo'r ffyrdd cul a serth tuag at yr abaty ar y top ac mae digonedd o siopau a bwytai i'w cael ar y ffordd i fyny i gadw pawb yn hapus.


Musée National de l'Education

Yn yr amgueddfa hon, mae'n bosib dysgu am hanes addysg yn Ffrainc o gyfnod y Dadeni hyd heddiw.


Musée Des Beaux Art, Rouen

Mae'r Musée des Beaux Arts yng nghanol y ddinas yn gartref i un o gasgliadau celfyddydol pwysicaf Ffrainc gyda gwaith crefyddol o'r 16eg ganrif hyd heddiw


Taith Tywys o Amgylch y Dref

Mae sawl taith dywys ar gael yn Rouen a fyddai'n addas ar gyfer sawl pwnc a phob un yn para oddeutu 2 awr. Y daith dywys fwyaf poblogaidd yw'r un o brif atyniadau'r ddinas sy'n tywys yr ymwelydd i Gadeirlan Notre-Dame, Twr y Gros Horloge a'r Place du Vieux Marche ble llosgwyd Jeanne d'Arc.


Rouen

Mae tref Rouen, sef prifddinas Normandi ac ardal Seine-Maritime, yn hynod brydferth ac yn llawn pethau diddorol i'w gweld a'u gwneud. Roedd y ddinas yn agos iawn at galon Victor Hugo ac yn cael ei hadnabod fel "La ville aux cent clochers" sef 'Tref y can clochdy'.


Les Andelys - Chateau Gaillard

Mae golygfeydd godidog o'r chateau trawiadol hwn uwchlaw'r Seine sy'n bwysig iawn yn hanes Normandi. Fe'i adeiladwyd yn y 12fed ganrif gan Rhisiart Lewgalon, Brenin Lloegr a Dug Normandi, ac roedd yn gaer o bwys yn y rhwydwaith eang o gestyll a oedd yn amddiffyn yr ardal. Yn ystod y Rhyfeloedd Crefydd, ar ôl gwarchae dwy flynedd o hyd, fe orchfygwyd Chateau Gaillard gan Harri IV.


Chateau de la Roche-Guyon

Yma yn un o bentrefi prydferthaf Ffrainc, mae Chateau de la Roche-Guyon yn atyniad ardderchog ar gyfer grwpiau Hanes neu Daearyddiaeth. Saif ar ben clogwyni calchfaen yr afon Seine. Mae ei ddaeargelloedd hynafol yng nghrombil y clogwyni, a grisiau wedi eu naddu o'r calchfaen sy'n eu cysylltu â'r castell. Mae modd ymweld âr castel yn nuwch nos hefyd - hynny yw os ydych chi'n ddigon dewr!


Giverny

Yn ardal y Seine y cyhwynnodd Argraffiadaeth, ac yn wir, yma y daeth un o arlunwyr enwocaf y genre yma, Claude Monet, i fyw ym 1883. Gellir ymweld â'i gartref yma yn Giverny a chrwydro'r gerddi i weld y bont enwog sy'n ymddangos yn ei waith


Tapestri Bayeux

Mae'r tapestri yn Bayeux yn hollol unigryw. Cafodd ei greu yn y unfed ganrof ar ddeg, ac mae'n 70 metr o hyd. Trwy ddefnyddio cyfres o luniau, mae'r gwaith yn adrodd hanes Gwilym Goncwerwr wrth iddo deithio i Loegr yn 1066 i orchfyru'r wlad. Mae'r tapestri'n gorffen gyda delweddau o frwydr enwog Hastings ac yna Gwilym yn cael ei goroni'n frenin Lloegr.


Mynwentydd yr Ail Ryfel Byd

Mae modd ymweld â nifer fawr o fynwentydd rhyfel yn yr ardal, gan gynnwys rhai Prydeinig, Americanaidd, Ffrengig ac Almaenig. Ymysg mynwentydd Prydeinig mwya'r ardal, mae Bayeux, Saint-Manvieu a mynwent Ranville ger pont Pegasus. Mae'r fynwent Americanaidd yn Colleville-sur-mer, ger Traeth Omaha, yn arbennig o fawr ac mae'r profiad o fynd yno yn eitha ysgytwol o'r herwydd. Mae 9,386 o feddi yn y fynwent - pob un â chroes wen arno mewn llinellau syth perffaith. Mynwent arall sy'n siwr o greu argraff ar unrhyw un sy'n astudio'r Ail Ryfel Byd yw'r fynwent Almaenig yn La Cambe, lle mae dros 20,000 o Almaenwyr wedi eu claddu mewn grwpiau o bum croes ddu. Cysylltwch â ni os hoffech chi fwy o wybodaeth am y gwahanol fynwentydd, neu os hoffech chi drefnu taith dywys o gwmpas rhai o'r mynwentydd pwysicaf.


Musée du Débarquement, Arromanches

Pan benderfynwyd, ym 1943, y dylai'r byddinoedd Prydeinig ac Americanaidd geisio glanio ar arfordir Ewrop, penderfynwyd mai Normandi fyddai'r lle gorau i ymosod arno gan nad oedd yr Almaenwyr yn disgwyl hynny. Un o'r rhesymau am hyn oedd nad oedd yno borthladdoedd digon mawr i fedru glanio gyda pheiriannau trwm. Rhaid felly oedd adeiladu dau harbwr artiffisial - un yn Arromanches (yn y sector Prydeinig) a'r llall ger Traeth Omaha (yn y sector Americanaidd). Saif yr amgueddfa ar lan y môr, o flaen olion yr harbwr artiffisial oedd yno, sef Mulberry B. Mae'r arddangosfa'n olrhain hanes y Prydeinwyr a lwyddodd i ddefnyddio'r dechnoleg ddiweddaraf er mwyn adeiladu'r harbwr.


Arromanches 360°

Mae'r ffilm 18 munud yn y sinema uwchben pentref Arromanches yn sicr o ddod â'r rhyfel yn fyw i'r disgyblion. Cewch eich amgylchynu gan y fideo, sy'n ymddangos ar gyfanswm o naw sgrin yn yr ystafell gron - profiad sy'n gwneud i chi deimlo eich bod chi'n rhan o'r brwydro. Mae'r ffilm ei hun yn gyfuniad o ddeunydd fideo gwreiddiol o gyfnod y rhyfel a delweddau o'r ardal fel y mae hi heddiw. Y tu allan i'r sinema, mae modd edrych tua'r môr a dychmygu sut yr oedd hi ar y milwyr oedd yn gwylio o'r mannau uchel. Ar ddiwrnod braf, gall y grwp gerdded i lawr y llwybr i bentref Arromanches os dymunwch, lle gall y bws ddod i'ch cyfarfod.


Musée Pegasus a Phont Pegasus

Ar bont Pegasus y glaniodd gliders y 6th Airborne Division yn ganol y nos rhwng y 5ed a'r 6ed o Fehefin, 1944. Mae'r digwyddiad yn parhau i fod yn arwyddocaol gan mai hon oedd buddugoliaeth gyntaf lluoedd y Cynghreiriaid. Bellach mae amgueddfa newydd ger y bont ac mae yna arddangosfeydd yn coffáu milwyr y 6th Airborne Division.


Caen Mémorial

Agorwyd yr amgueddfa hon ar 6 Mehefin, 1988, ac mae hi'n canolbwyntio'n arbennig ar hanes yr ugeinfedfed ganrif. Mae tri phwnc canolog yn yr arddangosfa, sef yr Ail Ryfel Byd, cyfnod y Rhyfel Oer a'r nod o gael heddwch byd-eang. Yn y trydydd rhan, mae'n annog ymwelwyr i roi ystyriaeth i'r syniad o heddwch ac yn ein hatgoffa mor fregus yw heddwch bob amser. Mae'r amgueddfa yn cyflwyno gwybodaeth mewn ffordd ddiddorol ac yn ceisio gwneud yr arddangosfeydd yn berthnasol i fywyd cyfoes. Yn 2006, agorwyd arddangosfa barhaol newydd sy'n ystyried pwysigrwydd olew yn y byd ac sy'n gofyn sut fyddai modd byw heb yr adnodd gwerthfawr hwn.


Musée Des Beaux Arts, Caen

Mae amrywiaeth eang o weithiau yn cael eu arddangos yn yr amgueddfa gelf yn Caen - o baentiadau gan aristiaid Eidaleg a Fflemeg yn y 15fed ganrif i weithiau modern gan artistiaid o Ffrainc. Ymhlith y rhai mwyaf adnabyddus mae gwaith gan Poussin, Géricault a Monet.


Caen

  Cafodd dinas Caen, prifddinas ardal Basse Normandie, ei difrodi'n enbyd yn ystod yr Ail Ryfel Byd, ac ychydig iawn o adeiladau gwreiddiol y ddinas sy'n dal i sefyll. Er hynny, mae ambell i adeilad yn werth ei weld, fel yr eglwysi enwog l'Abbaye des Hommes a l'Abbaye des Femmes, ac mae'r amgueddfa gelf a'r Caen Mèmorial yn ddau reswm pendant dros ymweld â'r lle.


  Bowlio Deg

  Gweithgaredd perffaith ar gyfer gyda'r nos - cyfle i bawb ymlacio a mwynhau gêm o Fowlio 10.


  Paris Miniature

  Mae llond gwlad o hwyl i'w gael gyda'r model tri dimensiwn rhyngweithiol cyntaf o Baris! Defnyddiwch y sgriniau a'r sleids pwrpasol i'ch helpu i ddod o hyd i atyniadau mwyaf diddorol y ddinas.


  Parc Astérix

  Os am ymweld â pharc mwy Ffrengig ei naws, beth am ymweliad â Pharc Asterix? Mae'r parc, sy'n seiliedig ar gymeriadau enwog llyfrau Astérix ac Obelix, yn sicr o fod yn llawer o hwyl ac yn gyfle i roi blas ar ddiwylliant Ffrainc i'r disgyblion.


  Tour Montparnasse

  Dyma gyfle i weld atyniadau'r ddinas o dŵr tipyn mwy modern na'r Tour Eiffel. Mae'n bosib mynd i fyny yn y lifft i lawr 56 yn y dydd neu gyda'r nos, a gallai gwneud hyn fod yn ffordd arbennig o addas i gadw'r disgyblion yn ddiddig ar ôl iddi dywyllu. O'r uchelfannau, cewch olygfa fendigedig o'r ddinas yn ei chyfanrwydd.


  Grévin

  Dewch i weld cerfluniau cwyr o rai o enwogion Ffrainc dros y canrifoedd. Cewch gyfarfod â rhai o bwysigion y wlad o'r Oesoedd Canol i'r 19eg Ganrif - o Jeanne d'Arc i Henri IV. Ffordd wych o ddod â hanes y wlad yn fyw.


  Musée des Egouts

  Bydd ymweld â'r amgueddfa carthffosiaeth yn brofiad cwbl unigryw a fydd yn bendant o ddiddordeb i'r disgyblion. Dechreuodd system carthffosiaeth Paris yn ôl ym 1370, pan adeiladwyd y ffos gyntaf gan Hudgues Aubritot. Wrth ymweld â'r amgueddfa, mae cyfle i weld datblygiad y system hyd heddiw. Saif yr amgueddfa yn un rhan o'r rhwydwaith enfawr o ffosydd, a chaiff ymwelwyr gyfle i ddysgu am yr hyn sy'n digwydd i ddŵr o dan wyneb y ddinas a rôl y gweithwyr carthffosiaeth. (Mae'r amgueddfa ar gau bob dydd Iau a dydd Gwener ac am bythefnos ym mis Ionawr)


  Cité des Sciences et de l'Industrie

  Lle gwell i fynd â phlant er mwyn iddyn nhw ddysgu am wyddoniaeth a chael hwyl ar yr un pryd? Mae rhannau o'r arddangosfeydd wedi eu hanelu at bobl sydd ag ychydig iawn o wybodaeth o wyddoniaeth, tra bod mannau eraill yn fwy addas ar gyfer myfyrwyr sydd wedi dewis astudio pynciau'r gwyddorau. Explora yw canolbwynt yr holl arddangosfa ac mae'r ardal hon wedi ei hanelu at y rhai sydd â gwybodaeth sylfaenol am wyddoniaeth. Mae'r arddangosfa'n newid yn rheolaidd. Cysylltwch â ni am wybodaeth ynglŷn â'r hyn sydd yno ar hyn o bryd. Mae'r planetariwm wedi ei adnewyddu'n ddiweddar ac yn gyfle gwych i weld y sêr wrth fynd o blaned i blaned a theithio'r gofod.

  Yn ogystal â'r arddangosfeydd arbennig, mae gan y ganolfan sinemâu arbennig lle gellir gwerthfawrogi ffilmiau mewn awyrgylch tra gwahanol. Mae lle dan do ar gael i grwpiau fwyta'u picnic.


  Batobus

  Ffordd gyfleus o deithio rhwng rhai o'r atyniadau, megis y Tŵr Eiffel, Musée d'Orsay, y Louvre a'r Notre-Dame. Yn hytrach na cherdded o un i'r llall, gallwch ddal un o'r cychod sy'n teithio ar hyd afon Seine. Mae'r Batobus yn rhan o drafnidiaeth gyhoeddus y ddinas, yn hytrach na thaith i dwristiaid, ac felly does dim sylwebaeth ar yr atyniadau wrth i chi eu pasio. Ond mae'n ffordd gyfleus o deithio o un lle i'r llall ac mae'n llawer o hwyl! Mae modd prynu tocyn ar gyfer un daith yn unig, neu docyn diwrnod os am ddefnyddio'r gwasanaeth mwy nag unwaith.


  Ardal Montmartre a'r Sacré Coeur

  Lle gwell i ddod â'r plant i gael gwir flas o awyrgylch fywiog y ddinas nac i ardal Montmartre a'r Place du Tertre y tu allan i eglwys enwog y Sacré Coeur? Mae golygfa odidog o weddill y ddinas i'w gweld o'r sgwâr, ac mae'r lle bob amser yn llawn bwrlwm gyda nifer o artistiaid a cherddorion, yn ogystal â phobl yn gwerthu pob math o greiriau i gofio am y ddinas! Cafodd eglwys hardd y Sacré Coeur ei hadeiladu yn y 19eg Ganrif a phen ucha'r to crwn yw ail fan uchaf Paris ar ôl y Tŵr Eiffel!


  Centre Pompidou

  Mae Centre Pompidou yn ganolfan sy'n dathlu celf, theatr, llenyddiaeth, cerddoriaeth a sinema fodern. Syniad yr Arlywydd George Pompidou oedd sefydlu'r ganolfan ddiwylliannol a fyddai'n dathlu mynegiant creadigol o bob math. Mae'r adeilad ei hun yn bwysig o safbwynt pensaernïaeth gyfoes, gan iddo gael ei ddylunio gan y penseiri Renzo Piano a Richard Rogers wedi iddynt ennill y cystadleuaeth bensaernïol ryngwladol. Ar ôl gwaith adnewyddu, ail-agorwyd y canolfan ym mis Ionawr 2000 ac ers hynny, mae'n un o'r atyniadau mwyaf poblogaidd yn Ffrainc, gyda chwe miliwn o bobl yn ymweld bob blwyddyn. Mae'r sgwâr y tu allan i'r ganolfan yn lle gwych i eistedd yn gwylio'r bobl sy'n pasio ac yn lle da i fwyta'ch cinio. Mae'r pistyll cyfagos gyda'i gerfluniau diddorol yn werth ei weld yn ystod eich amser ym Mharis.

  Ceir un o gasgliadau gorau'r byd o gelfyddyd fodern yn y ganolfan. Mae yno hefyd sinema a chanolfan ymchwil cerdd, ac mae rhan o'r adeilad wedi'i neilltuo'n arbennig ar gyfer gweithgareddau addysgol. Beth bynnag fo'ch diddordeb chi, bydd rhywbeth yn bendant i chi yma.


  Trip ar gwch ar yr afon Seine

  Pa ffordd well o werthfawrogi dinas Paris nag o gwch ar afon Seine? Cyfle i weld rhai o atyniadau enwocaf y ddinas, gan gynnwys y Tŵr Eiffel, amgueddfa'r Louvre ac eglwys gadeiriol Notre-Dame, a hyn oll o'ch sedd ar y cwch. Mae sylwebaeth mewn nifer o ieithoedd ar gael ar y mwyafrif o'r tripiau.


  Disneyland® Resort Paris

  Mae ymweliad â Disneyland® Resort Paris yn ffordd wych o gyfuno hwyl gydag addysg. Mae Disney wedi datblygu tri phecyn gwaith sydd yn cwmpasu ystod eang o bynciau y gellir ei lawrlwytho o'u gwefan newydd: www.disneylandparis4schools.com. Mae'r pecynnau wedi eu cynllunio i gefnogi Cwricwlwm Cenedlaethol Cymru a Lloegr ar gyfer CA3, ond gellir eu haddasu ar gyfer disgyblion iau. Yn ogystal â gweld byd hudol Disney yn dod yn fyw trwy orymdeithiau ac atyniadau Disneyland ® Park, gall grwpiau gynnwys Walt Disney Studios® Park yn eu hymweliad, a chael cyfle i fynd fynd tu ôl i'r llenni a gweld sut y caiff effeithiau arbennig eu creu ar gyfer ffilmiau, teledu a gwaith animeiddio. Yna, beth am orffen eich diwrnod o antur gyda'r sioe Buffalo Bill's Wild West Show? Mae hyd yn oed gyfle i roi naws Cymreig i'ch ymweliad â'r parc, gan fod gŵyl Gymreig yn cael ei threfnu yno bob blwyddyn.

  Ym mharc Walt Disney Studios, gallwch weld sut mae effeithiau arbennig yn cael eu creu ar gyfer teledu, ffilm ac animeiddio. Cewch weld yr atyniadau mwyaf newydd a gafodd eu hysbrydoli gan y cynhyrchiadau Disney/Pixar enwog, 'Finding Nemo' a 'Cars', neu fynd ar daith ar y Studio Tram i gael gwir brofiad o sut y caiff ffilm Disney ei gynhyrchu.

  Gallwch brynu tocyn Disney Park Hopper un diwrnod neu ddau ddiwrnod ac un ai ymweld â Disneyland Park a'r Walt Disney StudiosPark ar yr un diwrnod, neu aros am ddau ddiwrnod ac ymweld â'r parciau ar ddiwrnodau gwahanol.

  Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am brisiau tocynnau, sioeau a phecynnau addysgol.


  Tour Eiffel

  Mae'n bosib mai hwn yw'r tŵr mwyaf adnabyddus yn y byd, ond mae'n llawn mor boblogaidd ag erioed ac yn dal i ddenu heidiau o ymwelwyr bob blwyddyn. Cafodd ei adeiladu'n wreiddiol ym 1889 ar gyfer yr Exposition Universelle. Roedd yn mesur 320m (1050 troedfedd), a hwn oedd yr adeilad uchaf yn y byd tan i'r adeilad Chrysler yn Efrog Newydd gael ei godi. Roedd elit llenyddol ac artistig y ddinas yn gwrthwynebu bodolaeth y tŵr, a bu bron iddo gael ei ddymchwel ym 1909. Ond fe brofodd yn lle defnyddiol iawn i roi'r erials oedd eu hangen ar gyfer yr oes dechnolegol newydd! Gallwch ddringo'r grisiau i gyrraedd yr ail lawr, neu gellir mynd yn y lifft. Pa bynnag ffordd fyddwch chi'n dewis, mae'n rhaid mynd mewn lifft er mwyn mwynhau'r golygfeydd godidog o dop y tŵr.


  Notre-Dame de Paris

  Eglwys Gadeiriol Notre-Dame yw calon Paris, yng ngwir ystyr y gair. Saif yr eglwys yng nghanol y ddinas, ar yr ynys l'Ile de Cité. Mae hi hefyd wedi bod yn ffocws i Babyddion y ddinas am saith canrif. Safai eglwysi eraill yn yr un man cyn dechrau adeiladu'r Notre-Dame yn 1163. Gorffennwyd y gwaith adeiladu yn y 14eg Ganrif. Mae'r gwaith pensaernîol yn enghraifft wych o adeiladau Gothig yn Ffrainc. Mae'r eglwys yn dal 6000 o bobl ac mae'r ffenestri rhosyn ysblennydd yn werth eu gweld


  Musée d'Orsay

  Ers 1986, mae'r amgueddfa gelf hon wedi bod yn gartref i gasgliad enfawr o weithiau'r 19eg ganrif, yn ogystal â chasgliad mwyaf Ffrainc o gelf avant-garde o ddechrau'r 20fed ganrif. Cewch weld rhai o ddarluniau mwyaf adnabyddus cyfnod yr Argraffiadwyr, gan gynnwys llun Renoir o olygfa ym Montmartre a darlun Van Gogh o weithiwr yn cymryd hoe yn ystod y prynhawn. Mae'r amgueddfa dipyn llai na'r Louvre ac efallai ychydig yn haws i chi ffeindio'ch ffordd o gwmpas yr adeilad a'r casgliad o weithiau. Cafodd yr adeilad ei adeiladu'n wreiddiol fel gorsaf drenau ond daeth hyn i ben yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Cafodd ei ddefnyddio at nifer o bwrpasau wedi hynny, gan gynnwys canolfan ddosbarthu parseli a lleoliad set ffilmiau megis The Trial gan Kafka. Penderfynwyd troi'r adeilad yn amgueddfa gelf yn y 1970au hwyr ac mae'r adeilad hardd hwn yn lle perffaith i arddangos gweithiau'r meistri.


  Amgueddfa'r Louvre

  Dyma un o amgueddfeydd enwocaf Paris. Mae'n adnabyddus, wrth gwrs, gan mai hon yw'r amgueddfa sy'n gartref i'r darlun enwog, y Mona Lisa. Ond mae'r amgueddfa hefyd wedi cael llawer o sylw gan y cyfryngau yn sgil y nofel ffuglen hynod boblogaidd, The Da Vinci Code. Mae cyfanswm o 35,000 o weithiau yn cael eu harddangos yn y 60,000 o fetrau sgwâr o fewn yr amgueddfa. Mae modd trefnu bod tywysydd yn dangos y mannau mwyaf perthnasol i chi, yn dibynnu ar yr hyn mae'ch grwp yn ei astudio. Gan fod cymaint o bethau i'w gweld yn yr amgueddfa, mae hi bron yn amhosib gweld popeth.