Fernsehturm

  Dyma adeilad uchaf Berlin lle gallwch fwynhau golygfeydd rhagorol 203 metr uwchlaw'r ddinas. Mae'n lle gwych i ddod yn ystod y dydd neu'r nos ac mae'n ffordd ddelfrydol o dreulio min nos yng nghanol y ddinas. Ceir gwybodaeth am yr atyniadau y gellir eu gweld yn Saesneg ac Almaeneg


  Reichstag

  Mae'r adeilad hwn yn symbol o hanes newidiol yr Almaen. Ers 1999, dyma gartref Senedd yr Almaen a gallwch ymweld â'r adeilad i'w edmygu a mwynhau golygfa heb ei hail o'r ddinas o'r gromen wydr.


  Bundesrat

  Bydd taith yn Saesneg neu Almaeneg yn eich tywys drwy swyddfeydd y senedd a bydd cyfle i chi gael cipolwg ar y siambr drafod a dysgu am y system o greu cyfreithiau. Mae teithiau'n para awr gydag amser ar y diwedd i chi ofyn cwestiynau


  Palas Charlottenburg, Neues Palais a Pharc Sanssouci

  Palas Charlottenburg yw palas mwyaf Berlin. Fe'i hadeiladwyd mewn sawl cam ac fe'i bwriadwyd fel tŷ haf i Sophie Charlotte, gwraig Frederick III. Saif y palas yng ngerddi'r Neues Palais ym mharc bendigedig Sanssouci.


  Amgueddfa Pergamon

  Uchafbwynt yr amgueddfa yw'r adran ar henebion Groegaidd a Rhufeinig, yng ngogledd a dwyrain yr adeilad. Ewch i'r neuadd ganolog i weld yr Allor Pergamon enfawr, sy'n llenwi'r ystafell eang. Mae'r amgueddfa NearEast yn ne'r adeilad yn cynnwys un o gasgliadau mwya'r byd o henebion o wledydd hynafol Babilonia, Persia ac Asyria. Tra bod llwythau cyntefig yn dal i reoli yn Ewrop, roedd pobl y gwledydd hyn wrthi'n creu nwyddau ceramig, gwydr a metel. Mae llawr uchaf yr amgueddfa'n canolbwyntio ar Gelf Islamaidd. Dylech neilltuo o leiaf 2 awr i ymweld â'r amgueddfa.


  Potsdamer Platz

  Dyma ochr fodern Berlin. Yma gallwch weld adeiladau trawiadol Daimler-Chrysler a Beisheim, siopa yn yr Arcedau a chamu i'r dyfodol yn y Sony Centre. Gallech weld ffilm yn y sinema CineStar Original neu'r sinema IMAX®, ymweld â'r Sony Style Centre neu gymryd saib i fwyta ac yfed yn un o'r bistros di-ri. Os mai ffilmiau sy'n mynd â'ch bryd, peidiwch â cholli'r Filmmuseum sy'n canolbwyntio ar y byd ffilm a hanes y diwydiant ffilm yn Hollywood a Berlin.


  Guggenheim

  Saif yr oriel gelf enwog hon ar lawr gwaelod y Deutsche Bank ar gornel Unter den Linden. Mae'r arddangosfeydd yn newid pedair gwaith y flwyddyn ac mae teithiau tywys ar gael yn Saesneg neu Almaeneg. Mae hefyd siop lle gallwch brynu llyfrau am yr arddangosfeydd a chaffi bach braf, y Kaffeebank, lle gallwch gael 'Kaffee und Kuchen' ar ôl eich ymweliad a mwynhau'r atriwm to gwydr yn yr hen fanc. Gellir trefnu teithiau tywys.


  Teithiau Cwch

  Beth am weld y ddinas ar gwch? Mae taith ar hyd afon Spree a chamlesi'r ddinas yn rhoi golwg ramantus i chi o ganol y ddinas. Yn yr haf, does dim byd gwell na thaith min nos ar yr afon ar ôl swper. Mae'r teithiau'n para awr. Gallwch gael sylwebaeth Saesneg


  Haus der Wansee Konferenz

  Ar 20 Ionawr 1942, cyfarfu pymtheg o uwch weision sifil a swyddogion yr SS yn y tŷ hwn i drafod y cynllun i ddelio unwaith ac am byth ag Iddewon Ewrop; eu halltudio i'r Dwyrain a'u llofruddio. Dyma oedd yr Ateb Terfynol neu'r "Final Solution". Hanner can mlynedd yn union wedi'r gynhadledd frawychus honno, agorwyd cofeb a chanolfan addysg yn y fila. Heddiw, mae'n gartref i arddangosfeydd o gyfundrefn y Sosialwyr Cenedlaethol a hanes yr Iddewon. Gallwch gael taith dywys yn Saesneg neu Almaeneg, sy'n para 2 awr.


  Gedenkstätte Deutsche Wiederstand

  Mae'r Gofeb hon yn deyrnged i ymdrechion grwpiau gwahanol o bobl a wrthwynebodd y Natsïaid. Gallwch gael taith dywys o'r arddangosfeydd yn Saesneg neu Almaeneg. Dylech neilltuo dwy awr ar gyfer yr ymweliad hwn.


  Deutsches Historisches Museum

  Mae'r amgueddfa hon yn cynnwys cyfres o arddangosfeydd parhaol sy'n olrhain hanes yr Almaen o'r flwyddyn 100 OC i'r ugeinfed ganrif a'r ddau ryfel byd. Nod yr arddangosfeydd yw helpu ymwelwyr i ddeall hanes y wlad ac maen nhw'n cynnwys gwisgoedd, gwrthrychau bob dydd ar hyd yr oesoedd, gwrthrychau milwrol a gweithiau celf, ffotograffiaeth, technoleg, peirianneg a ffilm. Mae'n amgueddfa fawr a hwyrach na fyddwch am ymweld â phob arddangosfa. Dylech neilltuo dwy awr.


  Checkpoint Charlie

  Sefydlwyd "Haus am Checkpoint Charlie" i olrhain hanes protestiadau heddychlon yn erbyn y gormes fu ar hawliau dynol. Saif ger safle'r "porth" rhwng Dwyrain y ddinas a'r Gorllewin. Dros y blynyddoedd, maen nhw wedi cofnodi ymdrechion di-ri i ddianc o'r Dwyrain ac wedi casglu pethau sy'n gysylltiedig â'r ymdrechion hyn. Yn eu plith mae lluniau o ymgais un teulu i ddianc mewn balwn awyr, copi maint llawn o seinydd system sain y cuddiodd un ferch ynddo i groesi'r ffin a char tu hwnt o fach a lwyddodd i gludo llaweroedd i'r Gorllewin mewn sawl taith. Mae hyd yn oed dymi maint person wedi'i guddio yn y car - eich sialens chi yw dod o hyd iddo. Gallwch hefyd werthfawrogi gwaith celf a ysbrydolwyd gan Wal Berlin a lluniau arlunwyr o'r wal ei hun. Mae'r amgueddfa hefyd yn rhoi gwybodaeth am ymgyrch heddychlon fyd-eang Ghandi dros hawliau dynol. Gallwch gael taith dywys yn Saesneg neu Almaeneg - dylech neilltuo dwy awr ar gyfer yr ymweliad.


  Topografie des terrors

  Arddangosfa awyr agored dros dro oedd hon yn wreiddiol ond mae bellach yn un barhaol. Fe'i lleolir yn yr ardal a oedd yn gartref i'r sefydliadau a fu'n gyfrifol am bolisïau gormesol ac anghyfreithlon y Sosialwyr Cenedlaethol. Bwriad y Topography of Terror Foundation yw darparu gwybodaeth am hanes Sosialaeth Genedlaethol a'i throseddau yn ogystal â dod â phobl wyneb yn wyneb â'r hanes hwn a'i effaith ers 1945. Mae taith dywys yn Saesneg neu Almaeneg yn para tua awr a hanner.


  Alliiertenmuseum

  Mae Amgueddfa'r Cynghreiriau yn olrhain hanes meddiannaeth yr Almaen wedi'r Ail Ryfel Byd gan y pedwar pŵer - Prydain, yr Unol Daleithiau, Ffrainc a'r Undeb Sofietaidd - a'u cynlluniau i ryddhau ac ailadeiladu'r wlad. Mae'n dangos sut i'r berthynas rhwng y Sofietiaid a'r tair gwlad arall chwerwi gan arwain at y Rhyfel Oer. Mae'n dangos rhan Berlin yn y rhyfel, a gyrhaeddodd benllanw wrth i Wal Berlin gael ei dymchwel ym 1989. Mae teithiau tywys ar gael yn Saesneg neu Almaeneg sy'n para awr


  Gedenkstätte Sachsenhausen

  Rhwng 1936 a 1945, alltudiwyd dros 200,000 o garcharorion i Sachsenhausen o bob cwr o Ewrop. Cafodd carcharorion gwleidyddol eu caethiwo yno hefyd pan oedd yr Undeb Sofietaidd mewn grym. Mae'r gwersyll bellach yn gofeb ac yn ganolfan addysg ac mae'n cynnal rhaglen o arddangosfeydd sy'n newid yn gyson. Gall ymwelwyr weld yr ystafelloedd lle'r oedd y carcharorion yn cysgu a chyfleusterau trychinebus o wael y gwersyll. Mae rhai o adeiladau'r siambrau nwy yn dal i sefyll ac mae'r tyrau gwylio a'r ffensys weiren bigog yn atgof arswydus o ddioddefaint y carcharorion. Byddem ni'n argymell yr ymweliad hwn ar gyfer disgyblion dros 14 oed oherwydd ei fod yn brofiad ysgytiol - ond yn amlwg, yr athro sydd i ddewis. Gallwch gael taith dywys yn Saesneg neu Almaeneg sy'n para tua 2 awr.


  Cofeb yr Holocost

  Comisiynodd llywodraeth yr Almaen y Gofeb i'r Iddewon a Lofruddiwyd yn Ewrop i fod yn brif safle cofio'r Holocost yn yr Almaen er mwyn coffáu'r chwe miliwn a fu farw. Mae'r gofeb, a saif ger Porth Brandenburg, yn cynnwys Maes Stelae - blociau concrid llwyd enfawr a dramatig sy'n amrywio o ran maint. Mae Maes Stelae ar agor i'r cyhoedd ddydd a nos. Mae'r patrwm grid yn cynnwys 2,711 o stelae concrid, ac mae modd i'r ymwelydd gerdded trwyddynt o bob cyfeiriad, gan ddewis ble i ddechrau a gorffen y daith. Mae'r Ganolfan Wybodaeth danddaearol yng nghornel de-ddwyreiniol y gofeb drawiadol hon yn darparu gwybodaeth am y dioddefwyr, y mannau lle cawsant eu llofruddio a'r safleoedd coffa sy'n bodoli heddiw. Mae taith trwy'r Ganolfan Wybodaeth yn cychwyn trwy ddysgu am bolisi lladd y Natsïaid rhwng 1933 a 1945. Mae cyfres o wybodaeth a lluniau yn dangos sut y datblygodd yr Holocost a'r broses o ladd yr Iddewon yn Ewrop, yn ogystal â'r broses o erlid a llofruddio grwpiau eraill o ddioddefwyr.

  Gellir trefnu taith Saesneg neu Almaeneg er mwyn cael cyflwyniad i'r safle coffa a'r ganolfan ymwelwyr.


  Amgueddfa'r Iddewon

  Mae'r amgueddfa hon yn ddifyr tu hwnt ac yn dathlu 2000 mlynedd o hanes, diwylliant a hunaniaeth yr Iddewon. Mae cynllun yr adeilad hyd yn oed yn atyniad ynddo'i hun. Cynlluniwyd yr adeilad gan y pensaer Americanaidd, Daniel Liebeskind, ar ffurf Seren Dafydd wedi'i thorri, sy'n symbol o ddistryw'r Iddewon. Mae digonedd o weithgareddau rhyngweithiol yma sy'n ffordd wych o ddysgu a gall disgyblion ddysgu ysgrifennu eu henwau yn Hebraeg, dysgu am y gwahanol elfennau o ddiet Kosher a gweld â'u llygaid eu hunain sut oedd bywyd yn y getoau Iddewig ar ddechrau'r Ail Ryfel Byd. Gallwch gael taith dywys yn Saesneg neu Almaeneg ar thema o'ch dewis. Dylech neilltuo 2 awr ar gyfer yr ymweliad


  Hanes Berlin/The Story of Berlin

  Mae'r arddangosfa amlgyfrwng hon yn olrhain hanes y ddinas o'r drydedd ganrif ar ddeg i'r presennol. Mae'r arddangosfeydd a'r effeithiau arbennig yn ffordd effeithiol iawn o gyfleu rhai o'r digwyddiadau pwysicaf yn hanes diweddar yr Almaen. Mae'r arddangosfa ar adeiladu Wal Berlin, er enghraifft, yn cynnwys ffilmiau gwreiddiol o'r diwrnod y codwyd y Wal. Mae taith dywys yn Saesneg neu Almaeneg hefyd yn cynnwys taith o'r byncer niwclear o dan y Kudamm, a adeiladwyd i amddiffyn pobl Berlin rhag ymosodiad niwclear yn y Rhyfel Oer. Dylech neilltuo awr a hanner ar gyfer eich ymweliad.


  Teithiau Cerdded

  Mae cymaint o bethau i'w gweld a'u gwneud yn Berlin, mae'n anodd gwybod yn iawn ble i ddechrau. Rydyn ni'n argymell eich bod chi'n mynd ar daith o amgylch y ddinas, naill ai ar droed neu ar fws, er mwyn i chi gynefino â'r lle. Mae pob math o deithiau ar gael, yn dibynnu ar beth sy'n mynd â'ch bryd - celfyddyd, pensaernïaeth, hanes, cerddoriaeth neu wleidyddiaeth, neu gallwch ganolbwyntio ar naill ai gorllewin, canol neu ddwyrain y ddinas. Mae'r teithiau'n para tua 3 awr, yn dibynnu ar eich dewis. Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth.