Hwyl a Fflag: Teithiau addysgolsy'n ysbrydoli

Mae’n siŵr bod gennych chi gwestiynau di-ri ar ein cyfer ac mae hynny’n ddigon teg. Rhowch ganiad i ni a byddwn ni’n barod iawn i helpu. Serch hynny, efallai y gallwch chi arbed galwad ffôn trwy ddarllen y cwestiynau cyffredin hyn. Mae’n werth i chi ddarllen y nodiadau hyn hyd yn oed os ydych chi’n hen gyfarwydd â bod yn Arweinydd Grŵp.

Beth sydd wedi’i gynnwys ym mhris fy nhaith neu wibdaith?

Ar gyfer taith (dau ddiwrnod neu fwy) mae’r pris yn cynnwys bws i’ch cyrchfan, defnydd o’r bws yn y cyrchfan (yn amodol ar oriau’r gyrwyr), y fferi, llety, gwasanaeth trefnu teithiau llawn ac yswiriant teithio cynhwysfawr. Mae pris gwibdaith yn cynnwys bws i’ch cyrchfan, defnydd o’r bws yn y cyrchfan (yn amodol ar oriau’r gyrwyr), y fferi a’r gwasanaeth trefnu teithiau llawn. Mae pris sylfaenol pob taith yn cynnwys bysys cyffredin. Gallwch drefnu bws moethus (gyda thoiled, system PA, teledu ac ati) am gost ychwanegol. Gallwch hefyd gael bws â system aerdymheru am gost ychwanegol os oes un ar gael. Nodwch fod bws moethus wedi’i gynnwys yng nghost pob taith i gyrchfannau pell fel Berlin, Barcelona a’r Eidal.

Sawl aelod o staff sy’n cael teithio am ddim?

Rydyn ni’n cynnig llefydd am ddim i un athro am bob wyth disgybl ar deithiau bws ac un aelod o staff am bob deg disgybl ar wibdeithiau. Nodwch mai dim ond oedolion goruchwylio sy’n cael llefydd am ddim. Ni ellir eu defnyddio fel llefydd am ddim i fyfyrwyr neu blant staff a rhaid i chi ofalu bod gennych chi ddigon o oedolion goruchwylio.

Oes gostyngiad ar gyfer aelodau teulu’r staff goruchwylio?

Oes. Gall partner a hyd at ddau o blant y trefnydd deithio gyda’r grŵp am 50% o gost lawn y daith.

Pam mae’r pris yn codi os yw nifer y teithwyr yn lleihau?

Oherwydd cost y teithio. Mae’r bws a’r fferi’n costio’r un fath, waeth faint o bobl sy’n teithio, felly rhaid i’r pris y pen dalu’r gost. Po fwyaf o deithwyr sydd ar y daith, rhata’n byd fydd y gost i unigolion.

Mae’n rhaid i mi drefnu noson rieni i hysbysebu’r daith. Allwch chi fy helpu i?

Byddwn yn anfon cymaint o wybodaeth ag sydd ei hangen arnoch i hysbysebu manteision y daith a sicrhau rhieni bod y daith mewn dwylo da. Lle bo’n bosib, byddwn yn falch o fynychu’ch noson rieni ac ateb unrhyw gwestiynau sydd gan rieni.

Pryd mae angen i mi dalu’r blaendaliadau?

I sicrhau’r dyddiadau o’ch dewis cyntaf, mae angen blaendal cyn gynted ag sy’n ymarferol bosib fel y gellir cadarnhau unrhyw drefniadau dros dro sydd wedi’u gwneud ar gyfer eich grŵp. Ar ôl i chi gasglu’r blaendal gan y disgyblion, byddai’n syniad da i chi gadarnhau’r daith gyda ni. Fodd bynnag, os ydych chi’n cael trafferth casglu’r blaendal, rhowch wybod i ni ac fe wnawn ni’n gorau i’ch helpu.

Dwi heb gael llawer o ymatebion cadarnhaol. Dwi’n credu y bydd yn rhaid i mi ganslo’r daith. Beth ddylwn i ei wneud?

Ffoniwch ni. Efallai fod rheswm pam nad yw’r daith yn apelio i ddisgyblion. Hwyrach fod rhywbeth y gallwn ni ei newid. Gallem ni hyd yn oed drefnu taith ar y cyd ag ysgol arall i leihau’r gost. Da chi, peidiwch â chanslo’r daith heb siarad â ni’n gyntaf.

Ar ôl i mi dalu’r blaendaliadau, oes modd i mi ychwanegu eraill?

Gorau po fwyaf! Os nad yw’ch bws yn llawn, bydd ychwanegu mwy o bobl yn lleihau’r pris y pen. Anfonwch siec arall gyda manylion eich taith ac fe wnawn ni roi gwybod i chi faint sydd ar ôl i’w dalu.

Oes angen i mi benodi dirprwy Arweinydd Grŵp?

Oes, plîs! A gofalwch eich bod chi’n trafod y trefniadau gydag ef/hi yn ystod y broses gynllunio. Os na allwch chi deithio neu gwblhau’r gwaith cynllunio am ba reswm bynnag, mae’n hanfodol bod gennym ni rif cyswllt arall ar gyfer rhywun sy’n gwybod manylion y daith. Yn yr un modd, rhowch wybod i ni os nad yw’ch dirprwy arweinydd yn gallu teithio. Fodd bynnag, byddai’n well gennym ni ddelio ag un person yn unig, sef yr Arweinydd Grŵp fel rheol, er mwyn lleihau’r tebygolrwydd o gamddealltwriaeth.

Os oes gan rieni’r plant gwestiynau, allan nhw gysylltu â chi’n uniongyrchol?

Peidiwch â rhoi ein manylion cyswllt i’ch myfyrwyr a rhieni. Nid ydym ni’n ceisio osgoi cyfrifoldeb ond chi yw’n cwsmer ni a byddai’n well gennym ni ddelio â chi’n unig. Unwaith eto, mae hyn yn gwneud camddealltwriaeth yn llai tebygol ac nid oes yn rhaid i ni ateb yr un cwestiynau ddegau o weithiau yn achos pob taith!

Mae gen i fyfyrwyr â gofynion arbennig. Beth sydd angen i mi ei wneud?

Rhowch wybod i ni cyn gynted â phosib, yn enwedig os oes gan eich teithwyr anawsterau symud. Mae angen i ni wybod a oes angen bws neu ystafelloedd â mynediad anabl ar y teithwyr hyn neu a oes angen oedolion goruchwylio ychwanegol ar y grŵp. Trwy wneud hyn, bydd modd i ni wneud ein gorau glas i wneud y daith a’r llety’n addas i bawb. Byddai’n ddefnyddiol gwybod os oes rhywun yn eich grŵp yn gorfod cymryd meddyginiaethau sy’n gorfod cael eu storio mewn oergell, neu os oes gan rywun alergeddau difrifol fel y dylid osgoi rhai atyniadau (yn enwedig becysau a siopau siocled). Yn achos gofynion dietegol llai difrifol, byddwch yn cael ffurflen yn agosach at ddyddiad eich taith fel y gallwn roi’r manylion i’r llety neu dai bwyta.

Oes angen EHIC (yr E111 newydd) ar bawb?

Cyngor y GIG yw y dylai pawb sy’n ymweld â gwledydd eraill Ewrop fod wedi’u cofrestru neu fod â Cherdyn Yswiriant Iechyd Ewrop hyd yn oed os oes gennych chi yswiriant teithio. Dylai pob teithiwr fod wedi’i gofrestru ar system y GIG. Gallwch wneud hyn dros y ffôn ar 0845 606 2030, yn Swyddfa’r Post neu ar-lein ar wefan y GIG ond does dim rhaid i deithwyr fod wedi derbyn y cerdyn cyn teithio.

Oes angen pasbort cyfun arna’ i?

Chi sydd i benderfynu hynny; nid yw’n orfodol os ydych chi’n hyderus y bydd pob aelod o’ch grŵp yn gyfrifol am ei basbort ei hun. Mae’n well gan rai gael pasbort cyfun er mwyn bod yn siŵr y bydd pawb yn gallu teithio. Cofiwch mai dim ond ar gyfer teithwyr hyd at 17 oed y gallwch chi gael pasbort cyfun.

A fydd Hwyl a Fflag yn trefnu’r pasbort cyfun ar fy rhan?

Yn anffodus, na. Dim ond chi all wneud hyn. Rhaid gwneud cais am y pasbort ar wefan y Gwasanaeth Pasbort lle gallwch lawrlwytho’r ffurflen a chael gwybodaeth gyffredinol am y pasbort cyfun a’r broses ymgeisio. Gair o gyngor: Os oes gan eich grŵp basbortau unigol, gofalwch eich bod chi’n eu llungopïo nhw i gyd – bydd hyn yn gwneud bywyd yn llawer haws os oes rhywun yn colli’i basbort. Cofiwch, eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau bod gan bob aelod o’ch grŵp y pasbortau/fisâu priodol cyn teithio. Mae hyn yn cynnwys babanod a phlant bach. Ni all Hwyl a Fflag fod yn gyfrifol os yw mynediad i drafnidiaeth neu fynediad i unrhyw wlad yn cael ei wrthod i rywun.

Mae gen i fyfyrwyr rhyngwladol yn fy ngrŵp. Ydyn nhw’n gallu teithio ar basbort cyfun?

Dim ond dinasyddion Prydain all deithio ar basbort cyfun. Y rhif ar gyfer ymholiadau ynglŷn â fisâu ar gyfer myfyrwyr tramor sy’n teithio yn eich grŵp yw 01633 473780. Dyma’r rhif ar gyfer ymholiadau cyffredinol hefyd. Rydyn ni hefyd yn argymell eich bod chi’n ffonio llysgenhadaeth berthnasol y wlad rydych chi’n teithio iddi neu drwyddi am gyngor.

Sut byddwn ni’n croesi’r sianel?

Byddwch fel arfer yn croesi o Dover i Calais. Gyda theithiau i Lydaw, mae’r pris safonol yn cynnwys taith fferi hir ond yn achos pob taith arall (h.y. Normandi) mae cost ychwanegol os ydych chi’n dewis taith fferi hir. Opsiwn arall yw Twnnel y Sianel sydd hefyd yn costio mymryn yn fwy.

Sut dwi’n gwneud taliadau?

Ar ôl casglu cynifer o flaendaliadau neu daliadau eraill â phosib, y peth gorau fyddai anfon un siec i Hwyl a Fflag o gyfrif y daith/yr ysgol. Dylech ofalu bod pob siec yn cael ei dalu i’r cyfrif hwnnw yn hytrach na Hwyl a Fflag yn uniongyrchol. Edrychwch ar ein hamodau archebu am fanylion pellach ar daliadau.

Mae rhywun wedi tynnu’n ôl o’r daith ar ôl talu. Oes modd i ni adennill yr arian?

Os mai dim ond blaendal sydd wedi’i dalu, yn anffodus ni allwch ei gael yn ôl, waeth beth fo’r amgylchiadau a dylech bwysleisio hyn wrth hysbysebu’r daith i’ch myfyrwyr. Fodd bynnag, os oes myfyriwr arall sy’n awyddus i ymuno â’r daith, gallwch lenwi’r lle gwag. Ar ôl talu’r swm llawn, mae’n bosib y bydd eich polisi yswiriant yn ad-dalu’r gost, yn enwedig yn achos salwch. Os ydych chi eisoes wedi cael manylion eich polisi, cysylltwch â’r cwmni yswiriant gan ddyfynnu’r cyfeirnod. Gallwch hawlio ar ôl dychwelyd o’r daith ond mae’n syniad da ffonio cyn i chi deithio i sicrhau y bydd cwmni yswiriant yn talu oherwydd nid ydynt fel rheol yn talu ar gyfer cyflyrau meddygol a oedd yn bodoli eisoes. Mae’n annhebygol y cewch chi’r arian yn ôl os yw’r unigolyn wedi tynnu’n ôl o ddewis.

Mae rhywun wedi tynnu’n ôl ond mae gen i fyfyriwr wrth gefn i lenwi’r lle. Ydy hyn yn bosib?

Ar deithiau bws, gallwch ychwanegu neu newid enwau’r teithwyr hyd at y diwrnod cyn gadael. Fodd bynnag, fel arweinydd y grŵp, rhaid i chi sicrhau bod gan bob teithiwr basbort dilys oherwydd mae’n bosib y bydd y cwmni fferi yn gwrthod eu cludo heb y dogfennau priodol.

Pa brydau sydd wedi’u cynnwys gyda’r llety?

Wrth drefnu’r daith dylech benderfynu a fyddwch chi angen prydau yn y gwesty. Os ydych chi’n dewis cael llety â rhai prydau, bydd hyn yn dechrau gyda phryd nos y diwrnod rydych chi’n cyrraedd ac yn gorffen gyda brecwast ar y diwrnod olaf. Mae llety â phob pryd bwyd hefyd yn dechrau gyda phryd nos ar y diwrnod rydych chi’n cyrraedd ac yn gorffen gyda chinio (cinio pecyn yn ôl pob tebyg) ar y diwrnod olaf. Nodwch nad yw prydau yn ystod y siwrnai wedi’u cynnwys fel rheol, oni nodir fel arall ym manylion eich taith.

A fydda’ i angen tocynnau neu dalebau ar gyfer unrhyw beth?

Rydyn ni’n ceisio trefnu popeth o flaen llaw ar gyfer eich grŵp a byddwn yn ceisio trefnu gwasanaethau lle nad oes angen tocynnau i chi lle bo’n bosib. Fodd bynnag, efallai y bydd angen tocynnau ar gyfer rhai ymweliadau a byddwn yn ceisio eu hanfon nhw atoch gyda’r pecyn terfynol ar gyfer eich taith. Byddwch yn derbyn y pecyn cyn gynted â phosib ar ôl i ni gael eich taliad olaf.

Sut bydd ystafelloedd yn cael eu rhannu?

Bydd myfyrwyr yn cael ystafelloedd â 2, 3, 4, 5 neu 6 gwely. Gall hyn gynnwys gwelyau bync mewn rhai llefydd. Mae gwestai fel arfer yn gofyn am fanylion y grŵp h.y. nifer y merched, bechgyn ac oedolion gwryw a benyw er mwyn creu rhestr o’ch ystafelloedd fel y gallwch chi wneud trefniadau cysgu eich grŵp cyn i chi gyrraedd. Mae oedolion fel arfer yn rhannu ystafell â dau wely. Os mai dim ond un athro sydd neu os oes nifer odrif o athrawon, cewch un ystafell sengl. Gall parau priod gael ystafell ddwbl.

Oes angen i ni ddod â thyweli neu sachau cysgu?

Nid yw pob llety’n cyflenwi tyweli. Mae dillad gwely’n cael eu cyflenwi fel rheol felly does dim angen sachau cysgu ond mae’n syniad da dod â thywel yr un.

Faint o arian ddylwn i ei ddweud fydd ei angen ar aelodau’r grŵp?

Rydyn ni’n cynghori myfyrwyr i fynd ag ychydig o arian poced ond ddylen nhw byth gario’r cyfan gyda nhw. Hwyrach y byddwch chi am adael i’r rhieni benderfynu ar y swm neu gallech awgrymu swm addas y dydd.

Faint allwn ni ddefnyddio’r bws yn ystod yn ein taith?

Rhowch wybod i ni cyn gynted â phosib cyn i chi adael os ydych chi’n bwriadu gwneud unrhyw ddefnydd o’r bws yn ystod eich taith. Bydd hyn yn ein helpu i wneud trefniadau diogel a gofalu bod y cwmni bysys wedi caniatáu ar gyfer yr holl weithgareddau rydych chi am eu gwneud ar eich taith. Os nad yw’ch amserlen arfaethedig yn bosib oherwydd rheoliadau gyrwyr Ewrop, fe wnawn ni’n gorau glas i ddod o hyd i ffordd arall o wneud yr ymweliad yn bosib.

A fydd peiriant DVD/fideo/CD ar y bws?

Os ydych chi wedi archebu bws moethus, neu fod bws moethus wedi’i gynnwys yng nghost eich taith, bydd y cwmni bysys yn ceisio sicrhau bod yr offer yn gweithio. Fodd bynnag, oherwydd natur yr offer, ni allwn sicrhau hynny.

Allwn ni wneud newidiadau yn ystod y daith?

Mae’n rhaid i yrwyr gadw at eu horiau gyrru cyfreithiol er diogelwch pawb ar y bws. Gallwch drafod â’ch gyrrwr a gwneud newidiadau yn ystod y daith a dylai’r gyrrwr gydweithredu o fewn yr oriau gyrru cyfreithiol. Byddan nhw’n dweud beth a ganiateir ac na chaniateir iddyn nhw wneud. Cofiwch, does dim yn fwy pwysig na’ch diogelwch. Os ydych yn ceisio gwneud gormod heb neilltuo amser ar gyfer tagfeydd traffig ar y ffordd, gallai oriau’ch gyrrwr gael eu llyncu i gyd ac fe allech chi ffeindio’ch hun yn ganol ‘nunlle!!

Beth ddylwn i ei wneud os oes rhywbeth yn mynd o’i le ar y daith?

Cyn eich taith, byddwch chi’n cael rhif ffôn argyfwng 24 awr. Cewch hefyd fanylion y polisi yswiriant a rhif ar gyfer y cwmni yswiriant. Os oes damwain yn yr UE a bod angen mynd â theithwyr i’r ysbyty, gwnewch hynny ar unwaith, gan sicrhau’ch bod chi’n mynd â phasbort a cherdyn EHIC y sawl sydd wedi’i anafu. Os yw’ch grŵp yn dioddef lladrad neu ddifrod troseddol, rhaid i chi gael cyfeirnod trosedd gan yr orsaf heddlu leol. Dylai staff eich llety allu eich helpu (oni bai eich bod chi’n teithio ar y pryd).

Does dim argyfwng ond dydw i ddim yn hollol fodlon ynglŷn â rhyw elfen o’r daith. Beth ddylwn i ei wneud?

Os nad ydych chi’n hollol fodlon, hyd yn oed os mai rhywbeth bach sydd o’i le, ffoniwch ni yn ystod oriau swyddfa. Mae’n bosib y gallwn ni wneud rhywbeth yn ei gylch. Mae’n llawer gwell gyda ni eich bod chi’n cysylltu â ni a rhoi cyfle i ni unioni’r mater na’ch bod chi’n dychwelyd yn anfodlon â’ch taith. Mae’r swyddfa ar agor o 8.30am tan 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener. Os hoffech chi siarad â ni y tu allan i’r oriau hyn a’ch bod o’r farn y gallem ni unioni’r broblem ar unwaith, mae croeso i chi ffonio’r rhif argyfwng tan amser rhesymol. Fodd bynnag, mae’n well cadw’r llinell yn rhydd ar gyfer argyfyngau yn ystod y nos. Dylech hefyd gofio y gall safonau tramor fod yn wahanol i rai’r DU, er bod y lle’n cydymffurfio â safonau lleol a chenedlaethol, ond mae croeso i chi roi gwybod i ni am unrhyw beth sy’n eich poeni.

Beth sy’n digwydd os yw fy ngrŵp yn gyfrifol am greu difrod i’r llety?

Nid yw’ch yswiriant yn cynnwys difrod i’ch llety gan aelodau o’ch grŵp, boed yn ddamweiniol neu’n fwriadol. Rhaid talu cost y difrod yn llawn i’r gwestywr neu bydd angen i chi ddod i drefniant gyda’r gwesty. Ni fydd Hwyl a Fflag yn gyfrifol yn yr achos hwn. Mewn rhai achosion, gall y llety ofyn am flaendal neu fanylion cerdyn credyd pan fyddwch chi’n cyrraedd. Arweinydd y grŵp fydd yn gyfrifol am ddarparu’r naill neu’r llall.

Oes unrhyw beth y dylwn i wneud fy nheithwyr yn ymwybodol ohono?

  1. Nodwch nad oes gofyniad cyfreithiol ar westai yn Ffrainc i gael mapiau ar gefn drysau ystafelloedd yn dangos y ffordd allan os oes tân. Gofalwch fod holl aelodau’ch grŵp yn gwybod lle mae’r map agosaf ar y coridor ac yn gyfarwydd â’r ddihangfa agosaf i’w hystafelloedd.
  2. Mae’n syniad da i bob plentyn gael cerdyn busnes neu daflen sy’n cynnwys manylion y gwesty, rhag ofn i rywun fynd ar goll a gorfod dychwelyd ar ei ben ei hun. Gofalwch fod pob teithiwr yn gwybod enw’r gwesty.
  3. Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau bod y disgyblion i gyd yn dangos parch at y gwasanaethau a ddarperir ar eu cyfer yn ystod y daith. Yn arbennig, dylech ddweud wrthyn nhw fod yn dawel yn ystod y nos. Rydyn ni’n awgrymu eich bod chi’n pennu amser pan fo’n rhaid i ddisgyblion fod yn dawel a bod yn eu hystafelloedd eu hunain.
  4. Yn gyffredinol, nid oes hawl dod â bwyd a diod a brynwyd yn rhywle arall i mewn i’r llety a gallai hyn hyd yn oed dorri rheoliadau lleol. Gofynnwch i aelodau’ch grŵp fod yn gwrtais i staff y gwesty a chadw at y rheol hon a rheolau eraill y gwesty.

Rôl arweinydd y grŵp:

Rydyn ni’n gobeithio y bydd y profiad yn un gwerth chweil i chi hefyd ac nad yw mynd â’ch myfyrwyr ar daith i rywle yn y DU neu dramor yn gorfod bod yn straen. Rydyn ni’n argymell eich bod chi’n gosod rheolau cadarn cyn neu ar ddechrau’r daith ynglŷn â’r ymddygiad sydd i’w ddisgwyl gan y myfyrwyr. Yn arbennig, byddem ni’n ddiolchgar pe baech chi’n pwysleisio bod Saesneg yn gyffredin dramor ac na ddylen nhw regi. Dylech hefyd benderfynu ar bolisi ysmygu ac alcohol llym a fydd yn cael ei orfodi gan yr oedolion goruchwylio. Hoffem ni’ch atgoffa eich bod chi’n llenwi esgidiau’r rhieni ac rydyn ni’n awgrymu eich bod chi’n cael llythyr caniatâd gan rieni os ydych chi am roi amser hamdden heb oruchwyliaeth i fyfyrwyr hŷn. Cyfrifoldeb Arweinydd y Grŵp yw gofalu bod plant yn cael eu goruchwylio drwy’r amser fel arall.